مربیگری فوتبال پایه

عنوان
مربیگری فوتبال پایه
برگزار کننده
هئیت فوتبال استان هرمزگان
زمان شروع
1400/01/31
زمان پایان
1400/01/31

مربیان کلاس: آقایان محصص و معینی