نهضت ملی کارکنان ارتباط نانوصنعت

عنوان
نهضت ملی کارکنان ارتباط نانوصنعت
برگزار کننده
ارتباط نانوصنعت
زمان شروع
1403/02/01
زمان پایان
1403/12/30