مطلب: 8
برگزاری برنامه های ماهانه کوه گشت ویژه خانواده کارکنان فولاد هرمزگان

امور ورزش فولاد هرمزگان برنامه های کوه گشت ویژه خانواده کارکنان فولاد هرمزگان برگزار می کند. ...

ادامه مطلب ...
مطلب: 6
تیم های کارگری شرکت فولاد هرمزگان

معرفی تیم های کارگری شرکت فولاد هرمزگان ...

ادامه مطلب ...
مطلب: 5
مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی فولاد هرمزگان

معرفی مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی فولاد هرمزگان ...

ادامه مطلب ...
مطلب: 4
فولاد هرمزگان جنوب

معرفی شرکت فولاد هرمزگان جنوب ...

ادامه مطلب ...
مطلب: 3
مسابقات ورزشی داخلی

یکی از برنامه های ورزشی شرکت فولاد هرمزگان برگزاری مسابقات ورزشی داخلی است. ...

ادامه مطلب ...
مطلب: 2
امکانات استیجاری فولاد هرمزگان

معرفی امکانات ورزشی استیجاری طرف قرارداد فولاد هرمزگان ...

ادامه مطلب ...
مطلب: 1
مجموعه ورزشی شرکت فولاد هرمزگان

معرفی مجموعه ورزشی شرکت فولاد هرمزگان ...

ادامه مطلب ...